Over ons

Waar staat X-tuur voor?

‘Kinderen verschillen’ en ‘Kinderen ontwikkelen zich’

Bij X-tuur koesteren we de uniciteit van ieder kind. Bij X-tuur staat de groei en ontwikkeling van de leerling centraal: we volgen en stimuleren de ontwikkeling van ieder kind; op eigen niveau, in eigen tempo, met een eigen leerstijl. De leerling heeft op X-tuur regie over zijn eigen leerproces, draagt hiervoor verantwoordelijkheid en ontwikkelt kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een leven lang leren.

Uitgangspunten zijn:
De leerlingen zitten in een heterogene groep (qua leerjaar en niveau) bij elkaar als een sociale gemeenschap. Die groep wordt op X-tuur de stamgroep genoemd. Daarmee is het in feite een brede en verlengde (brug)klas: ieder kind heeft zijn eigen leerplan waarbij we uitgaan van de ontwikkeling van een kind. We werken vanuit leerdoelen i.p.v. lesmethodes. We maken gebruik van lesmethodes als middel.

Werken vanuit leerdoelen heeft de volgende resultaten voor de leerling:

 • Meer zicht op wat hij moet kennen en kunnen
 • Onderwijsaanbod is afgestemd op de leerling
 • Betere reflectie
 • Meer vrijheid om leerdoelen op zijn eigen manier te bereiken
 • Mogelijkheid om aan persoonlijke leerdoelen te werken

Werken vanuit leerdoelen heeft de volgende resultaten voor de ouders/verzorgers:

 • Beter zicht op waar het kind mee bezig is
 • Betere ondersteuning mogelijk bij het leerproces
 • Gesprekken met coaches en vakdocenten zijn meer inhoudelijk

Iedere leerling maakt vanuit zijn eigen ambities, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van onze uitgangspunten. Ons onderwijsconcept draagt zichtbare kenmerken van bestaande vernieuwende onderwijsvormen waaronder Montessorionderwijs, Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs.

Visie X-tuur
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, onderzoekend en hebben een drang naar zelfstandigheid. Wij geloven dat iedere leerling in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet kunnen geven aan zijn toekomst. Aansluiten bij ontwikkeling en talent motiveert leerlingen om te leren (te groeien) en maakt ze eigenaar van hun leerproces. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route.

Missie X-tuur
ZELF DENKEN EN SAMEN DOEN

In de huidige samenleving groeit de vraag naar mensen met een creatieve houding die innovatieve en praktische oplossingen bedenken voor bestaande problemen en om kunnen gaan met toekomstige uitdagingen. We leiden onze leerlingen toekomstgericht en kritisch op: voor de samenleving van morgen. Ze leren zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Het worden mondige, verantwoordelijke burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij en die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken. Onze missie is

dan ook: zelf denken en samen doen. Wanneer er aan drie natuurlijke basisbehoeften en (competentie, autonomie en relatie) worden voldaan, garandeert dit een optimale groei en een hoge motivatie.

Pedagogisch klimaat
Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaan uit van vertrouwen en respect voor elkaar. We erkennen en waarderen verschillen. We zien de leerling en zijn ouders/verzorgers. We werken op basis van gelijkwaardigheid in een sociale leefgemeenschap. In de stamgroep wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen, ouders en personeel zijn samen verantwoordelijk, voor elkaar en voor de schoolomgeving. De leeromgeving is ordelijk en functioneel. Een vast dagritme zorgt voor rust. Heldere (omgangs)regels, die door leerlingen en coaches samen zijn opgesteld, zorgen voor duidelijkheid.

Bij het pedagogisch klimaat spelen vier basisbegrippen een rol:

 •  Kwaliteit onderlinge leerling/relaties,
 • Sfeer in de klas
 • Orde in de klas
 • Kwaliteit interactie van de leerling – coach/docent

Omdat de omgeving een bepalende rol heeft op sfeer, veiligheid en het leren willen we de schoolomgeving met zorg inrichten. De leerlingen hebben hier een belangrijke rol in, want zij moeten zich vooral ‘thuis’ voelen in hun school. Licht, planten, kleur, verschillende functies van werk-/ontspanningsplekken en meubilair, het is allemaal met zorg uitgekozen.

Kort samengevat

 • Sinds 2018 in de Noordoostpolder
 • Voortgezet onderwijs op maat
 • De leerling stuurt
 • Zelf denken, samen doen
 • Eigen leerroute
 • Vakoverstijgende projecten
 • Geen vaste klassikale lessen
 • Samenwerken met bedrijven en organisaties
 • Kleinschalige, gezellige school
 • Persoonlijke coaches
 • Leren buiten traditionele kaders
 • Voor leerlingen met bb-, kb-, mavo-, havo- en vwo-advies
 • Een diploma op jouw hoogst haalbare niveau

Vrijheid in leren
Door leerstof over de grenzen van vakken heen aan te bieden ontstaat er een samenhangend onderwijsaanbod waarin verschillende disciplines voor leerlingen logisch bij elkaar komen. Thematisch en projectmatig werken, waarbij mag worden afgeweken van traditionele middelen.

Bij X-tuur heb je vrijheid in leren, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Uiteraard zijn er te behalen kerndoelen en toetsingsmomenten waar de leerling laat zien wat hij of zij kan. Maar dit mag op een eigen manier, bijvoorbeeld met een werkstuk, schriftelijke toets of presentatie.